คำถามที่พบบ่อย 

เราคือทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในด้านการออก L/C ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี และมีเครือข่ายสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เราช่วยให้คุณออกL/C ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการออก L/C มีดังต่อไปนี้

  • ชื่อบริษัท/ธุรกิจของท่าน
  • ลักษณะการดำเนินธุรกิจ เช่น ส่งออกน้ำตาล ข้าว เป็นต้น
  • วงเงิน L/C ที่ท่านต้องการ
  • ธนาคารที่ต้องการให้เรายิง L/C (Receiving Bank)
  • ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)
  • เครดิตไลน์
  • Company Performa Invoice หรือใบสั่งซื้อสินค้า

สำหรับท่านที่ไม่มีเครดิตไลน์ หรือเครดิตไลน์ไม่พอ โดยปกติจะไม่สามารถออก L/C ได้ แต่ทั้งนี้ทีมงานเรายินดีบริการให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ท่านสามารถออก L/C ได้ เรามีคอนเนคชั่นสถาบันการเงินชั้นนำจำนวนมากที่พร้อมจะช่วยท่านด้านเครดิตไลน์

โดยปกติถ้าได้ข้อมูลเอกสารและรายละเอียดครบถ้วนจากลูกค้า และลูกค้าดำเนินการจ่ายค่าดำเนินการแล้ว เราจะดำเนินออก L/C Draft เพื่อให้ธนาคารผู้รับผลประโยชน์ตรวจสอบ เมื่อธนาคารผู้รับผลประโยชน์ยืนยัน Format ของ L/C ว่าถูกต้อง เราสามารถออก L/C ให้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1-3 วันทำการ

 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ L/C 

L/C at sight คือ LC ที่มีการชำระเงินทันที (ภายใน 5-10 ทำการ) หลังจากที่ผู้ขายได้ทำตามเงื่อนไขในเอกสาร L/C ครบถ้วนตามระบุไว้ LC ประเภทนี้จะเป็นรูปแบบมาตรฐานที่นิยมใช้กันและผู้ขายจะได้รับเงินจากผู้ซื้อเร็วที่สุด

Usance L/C คือ LC ที่จะชำระเงินตามวันที่ระบุไว้ (ในอนาคต) หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ซึ่ง Usance L/C ต่างกับ L/C at Sight ตรงที่ L/C at Sight ผู้ขายจะได้รับเงินทันที เมื่อทำตามเงื่อนไขครบ แต่ Usance L/C ผู้ขายจะได้รับเงินตามวันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น

Telegraphic Transfer (T/T)  คือการชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงิน  ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการตกลงกันว่าจะชำระเงินก่อนหรือหลังการส่งของ หรืออาจจะชำระบางส่วนก่อน เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าก็จะชำระส่วนที่เหลือ ผู้ขายส่งเอกสาร (ตั๋ว) ให้กับผู้ซื้อ ในการณีนี้ผู้ซื้อและผู้ขายต้องเป็นทำธุรกิจร่วมกันมานาน เพราะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นพื้นฐานในการรับประกัน ต้นทุนต่ำ แต่มีความเสี่ยงสูง

D/P at Sight คือ คำสั่งที่ให้เรียกเก็บเงินทันทีก่อนส่งมอบเอกสารให้กับผู้นำเข้าเพื่อไปรับสินค้า ในทางปฏิบัติ เมื่อธนาคารในประเทศของผู้นำเข้าได้รับเอกสารเรียกเก็บโดยมีเงื่อนไขเป็น D/P at Sight จากธนาคารผู้ส่งออกเรียกเก็บ (Remitting Bank) ธนาคารจะแจ้งผู้นำเข้าทราบ เมื่อผู้นำเข้าต้องการมารับเอกสารเพื่อไปขอรับสินค้าจากบริษัทเรือที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานกรณีมาทางเครื่องบิน ผู้นำเข้าต้องชำระเงินค่าสินค้าตามมูลค่าที่เรียกเก็บในตั๋วเงิน (Draft) พร้อมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี)  เมื่อเรียกเก็บเงินได้ ธนาคารต้องโอนไปให้ผู้ส่งออกผ่านธนาคารตัวแทนที่ส่งเอกสารมาเรียกเก็บเร็วที่สุด

Irrevocable L/C คือ L/C ประเภทเพิกถอนไม่ได้  ส่วนมากมักใช้ L/C ประเภทนี้ เพราะสามารถให้ความมั่นใจกับผู้รับประโยชน์ ว่าจะไม่มีการแก้ไขหรือยกเลิกโดยธนาคารที่ออก L/C โดยพลการ ผู้ส่งออกหรือผู้รับประโยชน์สามารถมั่นใจได้ว่า เมื่อได้รับ L/C ประเภทเพิกถอนไม่ได้แล้ว ในระหว่างเตรียมการส่งสินค้าออกและเตรียมเอกสารไปเรียกเก็บธนาคารผู้เปิด L/C ไม่สามารถที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆใน L/C ได้และถ้ายื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเทอมและเงื่อนไขใน L/C ธนาคารผู้เปิด L/C จะปฏิเสธการชำระไม่ได้

Transferable L/C คือการเปิด L/C ที่สามารถโอน L/C ให้กับบุคคลอื่นได้ เหมาะสาหรับผู้ขายที่ไม่สามารถจัดหาสินค้าได ้ เพียงพอหรือทันตามเวลาที่กำหนด  จงต้องมีการโอนสิทธิ์ L/C เพื่อแบ่งคำสั่งซื้อให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายรายอื่น

Draft L/C คือ L/C ฉบับร่าง ที่ส่งให้ทางผู้นำเข้าและผู้ส่งออกตรวจสอบความถูกต้องการออก L/C ตัวจริง

DLC หรือ Domestic Letter of Credit คือ ตราสารทางการค้าที่ออกโดยธนาคารตามคําสั่งของผู้ซื้อ (Applicant) เพื่อส่งไปให้แก่ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ที่เป็นผู้ขายในประเทศเดียวกัน หลักการทั่วไปของ D L/C มีขั้นตอนและเงื่อนไขในการชําระเงินเหมือนกับ L/C ที่ได้รับมาจากต่างประเทศ และสกุลเงินที่ใช้ใน D L/C จะเป็นเงินสกุลท้องถิ่นหรือเงินสกุลต่างประเทศก็ได้เพียงแต่ในขั้นตอนการรับ-จ่ายเงินระหว่างธนาคารกับลูกค้าจะต้องเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น

Advising Bank / Beneficiary Bank / Negotiating Bank คือธนาคารในประเทศผู้ขายที่ได้รับการขอร้องจากธนาคารผู้เปิด L/C ให้เป็นผู้แจ้งเครดิตให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับประโยชน์ โดยปรกติแล้ว ธนาคารผู้แจ้งเครดิตจะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบ โดยไม่มีภาระผูกพันแต่ประการใด
เว้นแต่ในกรณีที่ธนาคารผู้เปิดเครดิต ขอร้องให้ธนาคารผู้แจ้งเครดิตยืนยันการชำระเงิน (Confirm) L/C ฉบับนั้น ซึ่งทำให้ธนาคารนั้นต้องผูกพันตามเงื่อนไขของ L/C ฉบับนั้น

Back-to-Back L/C คือ สำหรับบริษัทเทรดดิ้ง ที่มีลูกค้าพร้อมเปิด L/C (draft) และทาง Supplier ของท่านพร้อมรับ L/C แต่ไม่มีเครดิตไลน์ สามารถเช่าเครดิตไลน์ของเราได้ โดยเราจะทำ back-to-back L/C ให้ โดยค่าดำเนินการคือ แบ่งกำไรกันคนละครึ่ง ด้วยวิธีนี้ท่านสามารถรับออร์เดอร์จำนวนมหาศาลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินตัวเอง

SWIFT คือ รหัสซึ่งเป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ว่าด้วยรหัสที่ใช้สำหรับระบุธนาคาร และสาขาของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code) เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคาร โดยเฉพาะระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รหัสของมาตรฐานนี้มักเรียกกันว่า BIC code หรือ Swift Code เนื่องจากองค์กร Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทะเบียนรหัส ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากกว่า 8100 แห่งใน 208 ประเทศและดินแดนที่ลงทะเบียนกับ SWIFT

Proforma Invoice (PI) คือ เอกสารที่ใช้ในการเสนอราคา และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ผู้ส่งสินค้ามักจะทำเป็น Proforma Invoice ส่งไปให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อพอใจก็จะเปิด Credit สั่งซื้อสินค้าโดยอ้าง เลขที่และวันที่ ของ Proforma Invoice นั้นๆ ดังนั้น Proforma Invoice จึงใช้ได้ทั้งเป็นการเสนอขายและข้อตกลงแทนสัญญาซื้อขายไปในตัว

Bill of Lading หรือ B/L คือ เอกสารสำคัญที่สุด เมื่อมีการส่งสินค้าทางทะเล Bill of Lading เป็นใบรับรอง มอบสินค้าของบริษัทเรือที่ทำการส่งออก ใบตราส่งสินค้าทางทะเล เป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินค้า และเป็นหลักฐานสัญญาของบริษัทเรือที่จะขนส่งสินค้าทางเรือ ของประเทศส่งออกไปยังท่าเรือปลายทาง

L/C นำเข้า คือ การเปิด L/C เพื่อใช้ชำระเงินแทนเงินสดสำหรับการซื้อสินค้าเพื่อการนำเข้า ในกรณีที่ผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากต่างประเทศ ซึ่งเมื่อธนาคารเปิด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินทันที (L/C at Sight) หรือชำระเงินในอนาคต (L/C Terms) ให้แก่ธนาคารของผู้ส่งออกในต่างประเทศ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/C

Discounting L/C คือ บริการรับซื้อหรือซื้อลดเอกสาร เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วเงินเรียกเก็บ กรณีลูกค้ามีวงเงิน เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะรับซื้อหรือซื้อลด กรณีเป็น L/C ที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน (Usance L/C) ตั๋วสินค้าออกตาม L/C ดังกล่าว โดยจ่ายเงินค่าสินค้าให้ลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก)ไปก่อนและส่งตั๋วฯ ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C ต่อไป

Packing L/C คือ ฝ่ายผู้ส่งออกได้รับออร์เดอร์การสั่งสินค้าและกำลังจะทำการเปิด L/C (เป็นแค่ Draft)  แต่ผู้ส่งออกไม่มีเงินทุนหมุนเวียน ต้องการทำ Packing Credit จึงนำ L/C มา Packing แล้วนำเงินสดออกไปหมุนให้ก่อน

B/C ต่างกับ L/C คือ ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection :B/C) ธนาคารเป็นแค่ตัวกลางในการเรียกเก็บเงินและนำไปจ่ายให้กับผู้ส่งออก จะไม่มีการชำระให้ก่อนเหมือนกับกรณีของ  Letter of Credit (L/C) ถ้าหากผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าไม่ทำการชำระเงิน ธนาคารมีหน้าที่แค่เรียกเก็บให้เท่านั้น ไม่ได้ชดใช้หรือรับผิดชอบให้ ดังนั้นการใช้ B/C หรือ Bill for Collection จะเหมาะกับกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากกว่า

การจ่ายเงินแบบ T/T ต่างกับ L/C คือ การ T/T คือการชำระโดยเงินสด เหมาะกับผู้ที่ค้าขายกันมานานมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และบริษัทแม่ลูก มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องชำระเงินไปก่อนรับสินค้า ส่วนการชำระแบบ L/C มีความเสี่ยงต่ำ ใช้เครดิตในการชำระเงินก่อนและเคลียเงินหลังจากที่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

วงเงิน L/C หรือ Credit line คือ วงเงินที่ทางธนาคารเปิดให้แก่เรา ในการขายสินค้าไปต่างประเทศแล้วรับการชำระเงินค่าสินค้า โดยลูกค้าต่างประเทศเปิดเป็น Letter of Credit (L/C) เมื่อผู้ขายส้งสินค้าออกก็ต้องเรียกเก็บเงินผ่าน L/C โดยธนาคารจะสำรองจ่ายเงินให้ก่อน แล้วส่งเรียกเก็บตาม L/C ทีหลัง จึงจะต้องมี Credit line เพื่อเป็นวงเงินสำหรับการขึ้นเงิน L/C นี้ และหากผู้ส่งออกมีการตกลงเปิด Credit line กับธนาคาร โดยการขาย L/C ให้ก่อน พูดง่ายๆคือ เอาแอลซึไปขอเบิกเงินมาใช้ก่อน เรียกว่า Packing Credit ส่วนใหญ่จะได้เงินมาก่อน 80% ตามมูลค่าของ L/C เมื่อส่งสินค้าออกแล้วธนาคารก็จะหักไป

ประโยชน์ของการเปิด L/C คือ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความเสี่ยงต่ำ ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดในการมัดจำหรือสั่งซื้อสินค้า ทำให้สามารถได้รับสินค้ามาขายก่อนและค่อยนำเงินที่ได้จากการขายสินค้ามาชำระเคลียกับทางธนาคาร L/C  ภายใน 90 วัน ช่วยให้ธุรกิจไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน  สำหรับฝ่ายผู้ขายสินค้า ก็ได้รับประโยชน์จากการรับ L/C  เช่นกัน ถ้าหากผู้ขายสินค้าได้รับ L/C  at sight 100% (คือ L/C  ประเภทเพิกถอนไม่ได้) ก็สามารถไว้วางใจได้ว่าเมื่อส่งสินค้าไปให้กับผู้ซื้อแล้วจะได้รับเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อจริง

ข้อเสียของการเปิด L/C คือ ต้องมีการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะระบุใน L/C นั้น ก่อนเปิด L/C ผู้ซื้อและผู้ขายต้องคุยรายละเอียดกันก่อนว่าสามารถรทำได้หรือไม่ได้ เพราะเงื่อนไขเดียวของการได้รับชำระเงินตาม L/C นั้นคือ เอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุใน L/C เท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายในดำเนินการสูงกว่าการชำระเงินวิธีอื่น

เราพร้อมสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ
ตั้งแต่ต้นจนปลายทางความสำเร็จ

ขอรับคำปรึกษา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ LC/BG/LG/SBLC กรุณากรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

 
แจกฟรี 17 เรื่องต้องรู้ก่อนทำ L/C
มือใหม่มือเก่า ห้ามพลาด

หากเราเข้าใจมันตั้งแต่ต้น เท่ากับว่าเรารักษาเงินในกระเป๋าของเราไว้ได้

ผู้ประกอบการ นำเข้า ส่งออก ที่ต้องการเพิ่มความรู้ให้ตัวเองแบบทางลัด

ลดความไม่เข้าใจกับคู่ค้า ลดความผิดพลาดได้ตั้งแต่เริ่มต้น

บอกเราจะให้ส่งไปที่ไหน

ทางเราพร้อมส่ง Ebook ให้คุณทันที บอกเราสักเล็กน้อยจะให้ส่งไปที่ไหน

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว
ตรวจเช็ค Email ของคุณสักนิด